New Law College, Ahmednagar

दि २५/०१/२०२३ ते ३१/०१/२०२३ या कालावधीमध्ये महाविद्यालयाच्या एन. एस. एस विभागामाफर्त डोंगरगण जिल्हा अहमदनगर येथे हिवाळी शिबीर चे आयोजन करण्यात आले .