New Law College, Ahmednagar

दि. २४/११/२०२२ रोजी भारतीय संविधान व विधिज्ञाची भूमिका या विषयावर व्याख्यानमाला आयोजित करण्यात आली